To: Warrior's Awareness
web site

 __________________

לקבלת עדכונים שוטפים,
אני מזמין אתכם להרשם
לאתר שלנו ולהצטרף
( ללא חשש )
לרשימת התפוצה.

__________________


__________________

מה חדש?

לרכישה בחו"ל

לרכישה בישראל
במחיר 80 ש"ח
כולל מע"מ ומשלוח

Hadaka-Jime:
The Core Technique
for Practical
Unarmed Combat

By Moshe
Feldenkrais, D.Sc
,
Foreword by
Moti Nativ

_________________   

התחברות לחברים

 

"שורשי הלחימה של שיטת פלדנקרייז ושכלול
יכולת הלוחם"
“THE FIGHTING ROOTS OF THE FELDENKRAIS METHOD”

מוטי נתיב

 
 
את ספרו הראשון על שיטת פלדנקרייז, "פרקים בשיטתי" (פורסם בשנת 1964), מסיים משה במשפט הבא: "אל לנו לרפות את מאמצינו לפני שמחנכים בכל העולם ילמדו בתוכנית הלימודים שלהם כיצד לפתח את התודעה של אחדות הגוף והרוח, כדי שאפשר יהיה להגיע להישגים גבוהים יותר מאשר תיקון ליקויים בלבד". דברים אלה מבטאים את תפיסתו הרחבה של משה פלדנקרייז לגבי ייעודה ומטרתה של שיטתו ואת הפוטנציאל הגלום בה.
תפיסתו תואמת לתובנה, שאליה מגיעים אלה העוסקים ב-BUDO לאורך זמן וכמרכיב משמעותי בחייהם; התובנה, כי המטרה הינה החינוך ברמתו הגבוהה ביותר - אחדות הגוף והרוח ומשמעות הקשר בין תנועת הגוף לבין רוח הלחימה.
 
לקשר המובהק בין שיטתו של ד"ר משה פלדנקרייז לאמניות הלחימה שני היבטים עיקריים:
א. שורשי הלחימה של שיטת פלדנקרייז.
ב. שיטת פלדנקרייז כאמצעי לשכלול מיומנות התנועה של אמן הלחימה.
 
 
"שורשי הלחימה"
 “THE FIGHTING ROOTS OF THE FELEDNKRAIS METHOD”
התזה, "שורשי הלחימה", שאני מציג, גורסת שיסודות שיטת פלדנקרייז הונחו בתקופה שבה משה התפתח והיה אקטיבי בתחום אמנויות הלחימה. מניתוח ספריו בנושאי ה- JUDO והגנה-עצמית, ומתוך הרצאות וראיונות על דרכו כאמן לחימה, ניתן לחוש בגישתו הגאונית לנושא המודעות לתנועה שבעיקרה מקבלת ביטוי בעקרונות הלמידה של טכניקות לחימה והשימוש המעשי בהן. עקרונות אלה גם שלובים בשיטת פלדנקרייז.
התזה "שורשי הלחימה" מציגה משוואה דו כיוונית של קשרים בין שיטת פלדנקרייז לבין אומנויות לחימה. ניתן להמחיש השוואה זו באמצעות העקרונות, בהם משתמש משה פלדנקרייז כדי להסביר את שיטתו, שמהווים גם עקרונות יסוד ב-BUDO.
 
העקרונות המשותפים לשיטת פלדנקרייז ול-BUDO
א. חינוך - בספרו "שכלול היכולת" מדבר משה על אופי פעולותינו כפי שהוא מתבטא בתהליך ההתפתחות שלנו, ולטענתו מושפע התהליך משלושה גורמים: תורשה, חינוך חברתי וחינוך עצמי. הלמידה של אמנות לחימה קיבלה עם השנים הכרה כתהליך חינוכי לערכים אישיים וחברתיים, כמו חינוך לשליטה עצמית, לכבוד הדדי, ליושר ולנאמנות.
בתקופת המלחמות שביפן העתיקה ובמזרח כולו, הייתה ללמידה של אמנויות הלחימה מטרה תכליתית - הכנה לשדה הקרב, אז השתמשו במושג BUGEI  - מיומנות הלוחמה. ביפן המודרנית, במיוחד מאז שהחלה שם תקופת האחדות והשלום הפנימי, החלו להשתמש במושג BUDO - דרך הלחימה. ל-DO  (דרך) משמעות רוחנית ופילוסופית רחבה. כך התרחבה מטרת הלמידה באומנויות הלחימה ויעודה מוגדר היום כדרך להתפתחות פיזית ורוחנית כאחד, הן במובן של חינוך חברתי והן כחינוך עצמי. החינוך החברתי מתבטא, בין היתר, במערכת היחסים שנרקמת בין עמיתים - לוחמים.
 
ב. תיקון ושיפור התנועה - מרכיבי פעולה על פי משה הינם ארבעה: תנועה, תחושה, רגש ומחשבה. במרכיב התנועה רואה משה אמצעי עיקרי לתיקון "העצמי", משום שמרכיב זה ניתן להבחנה בפשטות יחסית על ידי צופה חיצוני. בהקשר זה אציין כי אחד  מהפירושים שניתן למושג BUDO הוא TEACHING THE MIND, כאשר הכוונה ב- MIND היא למכלול של העצמי.
לימוד התנועה ובאמצעותה, הינו העיקר, הן באמנויות לחימה והן בשיטת פלדנקרייז. משה פלדנקרייז מדבר באופן ברור על "ללמד את המוח", כאשר מערכת העצבים הינה גרעין הפעולה. באמנות לחימה מדברים על "ללמד את הגוף" אך זהו אותו עיקרון. באופן כזה על פי שיטת פלדנקרייז ועל פי אמנות לחימה, מהרגע שבו מופנמת תבנית תנועה, היינו, הופנמו הידע והיכולת, תבנית התנועה תצא לפועל, בלי שיהיה צורך לתכנן או לחשוב.
 
ג. הגדלת מרחב האפשרויות - בספרו "הנסתר שבגלוי" נתן משה ביטוי לעיקרון מרכזי וחשוב בגישתו לשכלול יכולת התנועה, בדבריו: "כאשר הברירות פוחתות עד שנשארת רק אפשרות אחת לתנועה או לפעולה ואין אלטרנטיבות נוספות, יכולים להגיע למצב של חרדה כל כך גדולה, שאפילו את אותה התנועה היחידה האפשרית לא נהיה מסוגלים לעשות".
הגדלת מרחב אפשרויות התנועה הינו עיקרון שמנחה את הלמידה ב- BUDO. אמנם, בשיטות הלחימה השונות מתחילים בלמידה של תבניות תנועה אחידות וקבועות מראש, אותן על התלמיד להפנים, אך ברמות הגבוהות לומדים על ידי שינוי ושבירת התבניות.
למשל, המושג  KIHON HAPPO- שמגדיר את הקבוצה של שמונה (HAPPO) תבניות הבסיס (KIHON) של הלמידה בבוג'ין- קאן . אלא שזה הפירוש הפשוט של המושג, ל- HAPPO  יש גם פירוש בעל משמעות רחבה - דרכים רבות או אינסוף דרכים. למעשה, הלמידה בבוג'ין-קאן היא על פי ההגדרה הרחבה, השינוי (HENKA) הוא טבע הלמידה על פי דרכו של האצומי העומד בראש הארגון. לכן מתחייב יישומם של שתי ההגדרות: בשלב ראשון לומדים את שמונת התבניות הבסיסיות ובהמשך לומדים לבצע כל תבנית בשמונה אפשרויות שונות. אך תהליך הלמידה אינו מסתיים כאן, כי בשלב הבא התלמיד ידע לבצע כל אחת מאפשרויות אלה בשמונה דרכים שונות. באופן זה ממשיך תהליך הלמידה ומקיים את העיקרון של הגדלת מרחב האפשרויות.
 
ד. תנועה איכותית ויציבה - התייחסות אמני הלחימה לתנועה וליציבה תואמות את הגדרותיו השונות של משה:

1. עיקרון התנועה הנכונה: תנועה מדויקת, מתאימה לסביבה ומתוזמנת
    (מניפולציה, אוריינטציה וטיימינג).

2. התנועה היעילה: חסכונית (מינימום השקעת מאמץ), אפקטיבית
    (משיגה את המטרה). כלומר יש התאמה בין הכוונה לעשייה.

3. תנועה יעילה היא נטולת תחושה של מאמץ:
א. תחילת התנועה לכל כיוון באותה הקלות.
ב. תחילת התנועה ללא הכנה מוקדמת.
ג. מאמץ מזערי בתנועה.
4. יציבה: על היציבה כמרכיב בתנועה אומר משה בספרו "הנסתר שבגלוי":
"יציבה טובה - שיווי משקל דינאמי, כלומר יש ביכולתנו לחזור למצב של שווי-משקל גם אחרי הפרעה גדולה. היציבה היא אחת הנקודות במסלולה של התנועה".
 
ה. הפעולה השיטתית - בספרו "שכלול היכולת" מציג משה עיקרון נוסף - שלושת שלבי התפתחות הפעולה:

1. השלב הראשוני - שלב בו אנו פועלים כדרך הטבע (אכילה, הליכה, יחסי מין).

2. שלב ביניים - הפעולה האישית - השלב האישי בו אנו פועלים לטובת עצמנו (לימודים, מאבק על משרה, כשההישג, ההתפתחות וההתקדמות שלנו מהווים את המטרה).

3. השלב הגבוה - הפעולה השיטתית, שלב בו אנו פועלים כחלק מארגון או מערכת (מדינה, צבא וכו'), לקידום ולהשגת יעדים ציבוריים- מערכתיים. כלומר שאנו פועלים ברמה של מימוש והבנה שבה אנו רואים את עצמנו גם כחלק ממכלול רחב יותר.

הפעולה השיטתית מתקיימת ב-BUDO. אמן הלחימה רואה עצמו כחוליה בשושלת, ומחויב לשיטה - הלימוד והתרגול של תבניות התנועה (קאטה - KATA) הינם אמצעי לשמר את הידע של השיטה וכך להעבירו בנאמנות מדור לדור.
 
"שכלול יכולת הלוחם" – “IMPROVE WARRIOR ABILITIES”
במשך השנים רכשתי ניסיון בשילוב שיעורי תנועה (ATM) במסגרת שיעורי הנינג'יצו. לאור התוצאות האפקטיביות גיבשתי מתכונת יעילה לשלב את שיטת פלדנקרייז בהכשרת התלמידים, באמונים השוטפים, ובקורס ייחודי למדריכי אמנויות לחימה.
התרומה של שיטת פלדנקרייז לאמן הלחימה מתבטאת בשלושה תחומים:
 
א. מודעות לגוף - תחום שמתייחס לעצם השיפור הכללי במודעות לגוף ולסביבת הפעולה. תרומת הלימוד של השיטה לכל אדם המתנסה בה, ללא קשר לתחום עיסוקו, מתבטאת בשכלול היכולת (כפי שנקראת השיטה עצמה) הנובעת מארגון נכון של הגוף, שיפור התנועה והיציבה.
 
ב. חכמת התנועה - תחום שהינו במידה רבה תוצאה של התרומה הנובעת מהתחום הראשון, והוא הפחתת הנזק הפיזי המצטבר ומניעתו. נזק שנגרם עקב הרגלים תנועתיים לא נכונים שהולך ומתגבר עקב פעילות גופנית מאומצת. בנזק מסוג זה אנו מבחינים רק לאחר הידרדרות מתחת ל"קו אדום", כתוצאה של שחיקת רקמות והיחלשותן, שנגרמת בטווח הארוך (בדרך כלל במפרקים כגון ברכיים וכתפיים, או בחוליות עמוד השדרה, כגון גב תחתון או צוואר).
 
אזכיר, כי יסודות השיטה הונחו על-ידי משה לאחר שנפצע בברכו באופן חמור. משה חיפש דרך להחזיר לעצמו את יכולת התנועה בלי שיהיה צורך לנתח את ברכו. על עצמי אני יכול לספר איך חוויתי השתחררות כמעט מוחלטת ממגבלות בתנועה למרות פציעות קשות בברכיים ובגב התחתון.
 
ג. שכלול הלמידה של תנועה - הינו השימוש המתודי בשיעורי התנועה (A.T.M.) של השיטה, כדי להבהיר ולהעלות את המודעות של אמן הלחימה לאופן שבו יש לארגן את הגוף ולהניעו, כדי לבצע תנועה בתחום הלחימה (כמו אגרוף, בעיטה, גלגול).
 
התחום המתודי מציע את הדרך של השימוש בשיטת פלדנקרייז ועקרונותיה כדי לעזור לתלמיד לגלות באופן אישי ולהבין טוב יותר את אופן ביצוע התנועה ובכך לקצר את זמן הלמידה, לאפשר ניפוי טעויות, ולהגדיל את העצמה. התחום המתודי אינו רק עניין טכני לתלמיד, אלא תרומתו היא בשכלול מיומנות ההדרכה של המורים לאמנויות לחימה על ידי מתן זווית ראייה נוספת של המושג למידה.

בשימוש המתודי אני עושה כדי לשפר שני סוגים של תנועות:
תנועות "הישרדות" - אלו פונקציות פעולה שמהוות את היסוד ואבני הבניין של יכולת לעבור בין מצבי יציבה. כמו התרוממות משכיבה לישיבה, גלגול או קפיצה. מיומנויות לחימה - אלו תנועות שמתבצעות תוך מגע אלים עם יריב כדי לתקוף אותו או כדי להתגונן בפניו באמצעות טכניקות לחימה (מכות, בריחים, הטלות וכו'). 
לדוגמא: הנחייה לתלמיד "כשאתה מכה באגרוף לפנים, תניע גם את האגן". בעזרת שיעור ATM אסייע לתלמיד להבחין בתנועה של הפניית האגן. שיעור תנועה זה יעזור לאמן הלחימה לשכלל את היכולת לארגן את הגוף לתנועת האגרוף. ההדגשים בשיעור התנועה יהיו על:
- השתתפות חלקי גוף נוספים בזמן הפניית האגן.
- תזמון פנימי של חלקי הגוף בתנועה האגרוף.
- הכנת הגוף לתנועה.
אצל חלק גדול מהתלמידים האפקטיביות של השיעור תתבטא בשיפור מהיר של מכת האגרוף. למשל, ניתן יהיה להבחין, כי גדלה מידת הפניית האגן. לאחר שיעור התנועה, בעת ביצוע מכת האגרוף, יבחינו התלמידים באופן ברור יותר בשיתוף האגן ובתזמון הפנימי של תנועת הגוף כולו, וכך גם יחושו בקלות הביצוע ובעוצמה של מכת האגרוף.
 
סיכום
יש מרכיב שאינו תוצר מובהק של שיטת פלדנקרייז והוא רוח הלחימה - יכולת הלחימה מתבטאת בחלקה הגדול ברוח הלוחם. ב- BUDO, הלמידה כוללת רמות שונות של אימון שבהן על התלמיד להפעיל את תבניות התנועה (טכניקות וקאטות) בסימולציה של מצבי לחימה.
 
לכן, למרות שהמושג הישרדות אינו זר לעוסקים בשיטת פלדנקרייז, הרי שרק באמנויות לחימה מגיעים למבחן המעשי של האפקטיביות של התנועות במצבי עימות אלימים. בדרך זו התלמיד רוכש ניסיון מנטאלי, שעשוי להעמיד אותו ביציבה נפשית הדרושה במצב אמיתי.
 
הסמל של שיטת פלדנקרייז היא אמירתו "להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, הקשה לקל, הקל לנוח, ואת הנוח לאלגנטי". כך גם נשאף לעשות ב- BUDO.
 
 
 
מקורות - ספרות של ד"ר משה פלדנקרייז:
 1. ג'יו ג'יטסו והגנה עצמית (1931).
 2. ג'ודו,  Frederick Warneand Co., London (1941)
 3. (1942) Practical Unarmed Combat
 4. הגוף וההתנהגות הבוגרת -  Body and Mature Behavior (1949)
 5.  (1952) Higher Judo – ground work, Frederick Warne, London
 6. פרקים בשיטתי, הוצאת אל"ף בע"מ (1964).
 7. שכלול היכולת - הלכה ומעשה, הוצאת אל"ף בע"מ  (1967).
 8. מקרה נורה
   (1976) Adventures in the Jungle Brain, The Case of Nora
 9. האוטוסוגסטיה לפי שיטת אמיל קואה, מחבר: ברוקס ס. ה., בתרגומו של משה פלדנקרייז לעברית והוספת אחרית דבר, הוצאת אל"ף בע"מ, מכון פלדנקרייז (1977).
 10. interview by Dennis Lery (1977)
  “Moshe on Moshe and martial arts”
 11. Moshe’s Autobiography – video interview (1982)
 12. הנסתר שבגלוי, הוצאת אל"ף בע"מ, מכון פלדנקרייז (1983).
 13. העוצמה האישית (1986).

לראש העמוד

  

 

 

 מתוך הספר: שכלול היכולת - הלכה ומעשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים